Artikel 1 - Definities

Wij zullen hierna aanduiden:
- 'Site': de site https://ateliermoondust.com en al zijn pagina's.
- 'Producten': alle producten (materieel) en diensten (immaterieel) die op de site kunnen worden gekocht of waarop u zich kunt abonneren.
- 'Uitgever': de persoon, moreel of fysiek, die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de site, en die wordt vermeld in de juridische kennisgevingen van de site.
- 'Gebruiker': de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.
- 'Klant': de internetgebruiker die een product of dienst op de site koopt.

Artikel 2 - Vermeldingen opgelegd door de wet van vertrouwen in de economie
nummer en object van de site


Deze site is een uitgave van Isabelle Durieux Individual company.
De juridische informatie met betrekking tot de host en de uitgever van de site, in het bijzonder de contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratie-informatie, vindt u in de juridische mededelingen van deze site.
Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (beleid en verklaring) vindt u in het persoonsgegevenshandvest van de site.
Deze site biedt online verkoop van creatieve workshops, creatieve benodigdheden.
De site is open en gratis voor alle internetgebruikers. De aankoop van een goed of een dienst, of het creëren van een ledenruimte, of meer in het algemeen de navigatie op de site veronderstelt de aanvaarding, door de internetgebruiker, van het geheel
van deze algemene voorwaarden, die door hetzelfde feit erkent er kennis van te hebben genomen. Deze acceptatie kan bijvoorbeeld voor de internetgebruiker bestaan ​​uit het aanvinken van het vakje dat overeenkomt met de acceptatiezin
van deze algemene voorwaarden, met bijvoorbeeld de vermelding "Ik erken alle algemene voorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. ". Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker.
De aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt aan de zijde van de gebruikers dat zij hiervoor de nodige rechtsbevoegdheid hebben. Indien de gebruiker minderjarig is of niet over deze rechtsbevoegdheid beschikt, verklaart hij de machtiging te hebben van een voogd, een curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
De internetgebruiker erkent de waarde van het bewijs van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en, behoudens het leveren van het tegendeel, ziet hij af deze te betwisten in geval van betwisting.

Artikel 3 - Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die welke voorkomen in de catalogus die op de site is gepubliceerd. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een door de uitgever opgestelde beschrijving op basis van de door de leverancier verstrekte beschrijvingen. De foto's van de producten in de catalogus geven een beeld weer
van de aangeboden producten en diensten, maar zijn niet contractueel voor zover ze geen perfecte overeenkomst met de fysieke producten kunnen garanderen.De klantenservice van deze site is toegankelijk via
e-mail naar het volgende adres: contact@ateliermoondust.com of per post naar het adres vermeld in de juridische kennisgeving, in welk geval de uitgever zich ertoe verbindt om binnen 7 dagen een antwoord te geven.

Artikel 4 - Tarieven

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de catalogus prijzen in euro's inclusief alle belastingen (BTC), rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.
Atelier Moondust SRL behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen in de prijs van de producten of diensten. De uitgever behoudt zich ook het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Echter, de prijs vermeld in
catalogus op de dag van de bestelling is de enige die van toepassing is op de koper.

Artikel 5 - Ledengedeelte

De gebruiker die op de site is geregistreerd (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen door verbinding te maken met zijn identificatiegegevens (e-mailadres gedefinieerd tijdens registratie en wachtwoord) of mogelijk door systemen te gebruiken zoals verbindingsknoppen sociale netwerken van derden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem gekozen wachtwoord. Het gebruik van complexe wachtwoorden wordt aangemoedigd. Als het wachtwoord is vergeten, kan het lid een nieuw wachtwoord aanmaken. Dit wachtwoord vormt de garantie van de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn "mijn account"-sectie en het is daarom verboden voor de gebruiker om het door te geven aan of door te geven aan een derde partij. Anders kan de site-editor niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeautoriseerde toegang tot het account van een gebruiker. Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling of
ledenbijdrage aan deze site. Hiertoe zal het lid worden gevraagd om een ​​bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken. Het lid stemt ermee in om nauwkeurige informatie te verstrekken. Het verzamelen van gegevens is voor
doel om een ​​"ledenaccount" aan te maken. Met dit account kan het klantlid al zijn bestellingen op de site raadplegen. Als de gegevens in het ledenaccountgedeelte zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en zijn uitgever niet worden aanvaard, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar alleen informatief. de pagina's
met betrekking tot ledenrekeningen kunnen door de houder van de rekening in kwestie vrij worden afgedrukt, maar vormen geen bewijs, ze zijn slechts informatief om een ​​effectief beheer van hun bestellingen of bijdragen door het lid te verzekeren. De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om het account te verwijderen van elk lid dat deze algemene voorwaarden heeft geschonden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld een uitputtend karakter heeft, wanneer het lid bewust onjuiste informatie heeft verstrekt, tijdens zijn registratie en het aanmaken van zijn persoonlijke ruimte ) of een account dat minstens een jaar inactief is geweest. Deze verwijdering zal waarschijnlijk geen schade opleveren voor het uitgesloten lid dat als gevolg daarvan geen aanspraak kan maken op enige vergoeding. Deze uitsluiting sluit de mogelijkheid voor de uitgever niet uit om juridische stappen te ondernemen tegen het lid, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 6 - Vrijstelling van de verantwoordelijkheid van de redactie in het kader van:
de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, wegens technische problemen of van welke aard dan ook, kan de gebruiker geen schadevergoeding eisen en geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder enige tijdsduurbeperking, van één of meerdere producten, kan niet vormen een nadeel voor internetgebruikers en kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding door de site of de uitgever ervan. De foto's en afbeeldingen van de producten die op de site worden gepresenteerd, hebben geen contractuele aard, de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site kan daarom niet worden aanvaard als de kenmerken van de objecten verschillen van de afbeeldingen die op de site aanwezig zijn of als deze laatste onjuist of onvolledig zijn .
De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites en de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site kan niet worden aanvaard als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Evenzo kan de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site niet worden aanvaard als het bezoek van de internetgebruiker aan een van deze sites hem schade berokkent.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gepubliceerde elementen
Op deze site

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of een derde partij, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze lijst uitputtend is, is ten strengste verboden en staat gelijk aan namaak. Elk lid dat zich schuldig maakt aan inbreuk, zou waarschijnlijk zijn account zien worden verwijderd zonder kennisgeving of vergoeding en zonder dat deze verwijdering hem schade kan berokkenen, zonder voorbehoud van mogelijke latere juridische procedures tegen hem, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn vertegenwoordiger.

Artikel 8 - Handelsmerken

De handelsmerken en logo's op de site zijn geregistreerd door Atelier Moondust SRL , of mogelijk door een van haar

partner. Elke persoon die zijn voorstellingen, reproducties, verwevingen, verspreidingen en herhalingen uitvoert
de bij wet voorziene straffen oploopt.

Artikel 9 - Beperking van aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van de site-editor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de site-service, enz. De site-editor, in het bijzonder in het online verkoopproces is slechts gehouden tot een middelenverbintenis De uitgever van de site van Atelier Moondust SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract als gevolg van het optreden van een overmacht. Ten aanzien van de gekochte producten is de uitgever niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade als gevolg van de huidige, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten, die mochten ontstaan. De keuze en de aankoop van een product of een dienst zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De totale onmogelijkheid of

gedeeltelijk gebruik van de producten, in het bijzonder wegens onverenigbaarheid van het materiaal, kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding, terugbetaling of betwisting van de verantwoordelijkheid van de uitgever, behalve in het geval van een defect
bewezen verborgen, non-conformiteit, defect of uitoefening van het herroepingsrecht indien van toepassing, d.w.z. als de klant geen professional is en het contract dat is gesloten om het goed of de dienst te verwerven, herroeping toestaat, volgens de artikelen van Boek VI van het Wetboek van Economisch recht. In geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling, heeft de klant 60 dagen vanaf de geplande leveringsdatum om de bestelling automatisch te laten annuleren door het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Na deze periode wordt geen enkele klacht aanvaard.De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. De site biedt de gebruiker informatie ter informatie, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties die kunnen bestaan. In elk geval kan Atelier Moondust SRL in geen geval aansprakelijk worden gesteld: - voor enige directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, winstderving, verlies van klanten, van gegevens die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik van de site, of integendeel door de onmogelijkheid van het gebruik ervan; - van een storing, van onbeschikbaarheid van toegang, van misbruik, van een slechte configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een browser die weinig door de gebruiker wordt gebruikt; - de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die voor de gebruiker toegankelijk zijn vanaf de site.


Artikel 10 - Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de uitgever van de site kan niet worden aanvaard vanwege de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, met name als gevolg van overmacht, onderhoud, update, wijziging van de
site, een tussenkomst van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomstoring of zelfs een verkeerde configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 11 - Accountafsluiting

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Hiervoor moet het lid een e-mail sturen naar de site om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Herstel van zijn gegevens is dan niet mogelijk.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en mediation

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn die in
kracht op de dag van zijn bestelling of zijn verbinding met deze site. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe om al zijn oude algemene voorwaarden te behouden en deze te sturen naar elke gebruiker die dat zou willen
Behoudens bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die mochten ontstaan ​​in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden, alvorens enige gerechtelijke actie te ondernemen, worden voorgelegd aan het oordeel van de site-editor.
voor een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van juridische stappen niet opschorten. Tenzij anders bepaald, van openbare orde, zijn alle rechtsvorderingen met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken binnen de jurisdictie van het hof van beroep waarbij de zaak aanhangig is gemaakt.Consumentenbemiddeling In overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van economisch recht,

Atelier Moondust SRL biedt zijn individuele klanten, in het kader van geschillen die niet zijn gevonden
minnelijke schikking, de Consumentenbemiddelingsdienst, waarvan de contactgegevens zijn:
volgende: Consumentenbemiddelingsdienst - Koning Albert IIlaan 8, 1000 Brussel - Tel. : 02 702 52
20- Fax: 02 808 71 29- E-mail: contact@mediationconsommateur.be- Website: http://mediationconsommateur.be
Er zij aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt aangeboden om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden.

Artikel 13 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker van een site, de personalisatie van zijn raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site mogelijk dankzij de opname van een gegevensbestand op zijn computer. De site zal waarschijnlijk "Cookies" voornamelijk gebruiken om 1) browsestatistieken te verkrijgen om de gebruikerservaring te verbeteren, en 2) toegang te verlenen tot een ledenaccount en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder login.
De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en machtigt de redacteur van de site om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van vordering.
legaal. De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser configureren om gewaarschuwd te worden voordat hij "Cookies" accepteert. Om dit te doen, gaat de gebruiker verder met de configuratie van zijn browser: -
Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies- Voor Safari:
https://support.apple.com/fr-fr/ht1677- Voor Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on- Voor Firefox:
https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-disable-cookies- Voor Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Artikel 14 - Wijze van inschrijven op bestellingen en omschrijving van de
betaalproces

We zullen hieronder het immateriële object definiëren als "mand" waarin alle goederen of diensten worden gegroepeerd die door de gebruiker van de site zijn geselecteerd voor een aankoop door op deze objecten te klikken. Zodra de internetgebruiker van mening is dat hij alle artikelen die hij wil kopen heeft geselecteerd en aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te valideren en toegang te krijgen tot zijn winkelmandje door op de daarvoor bestemde knop te klikken. Hij wordt dan doorgestuurd naar een overzichtspagina waar hij het aantal en de kenmerken van de bestelde producten zal vinden of waar hij zal worden geïnformeerd over het aantal en de kenmerken van de bestelde producten, evenals hun eenheidsprijs. Als hij zijn bestelling wil valideren, moet de internetgebruiker het vakje met betrekking tot de bekrachtiging van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvinken en op de validatieknop klikken. De internetgebruiker wordt dan doorgestuurd naar een pagina waar hij de velden van het bestelformulier moet invullen. In het laatste geval zal hij een aantal hem betreffende persoonsgegevens moeten invullen die nodig zijn voor het goede verloop van de bestelling. Zodra de internetgebruiker het formulier heeft ingevuld, wordt hij uitgenodigd om zijn betaling uit te voeren met de betaalmiddelen vermeld in het gedeelte van deze algemene voorwaarden met betrekking tot betalingen.
Na enkele ogenblikken krijgt de internetgebruiker een e-mail ter bevestiging van de bestelling, die hem herinnert aan de inhoud van de bestelling en de prijs ervan. De verkochte producten en artikelen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun prijs, in overeenstemming met dit eigendomsvoorbehoud.

Artikel 15 - Betaalgegevens

De internetgebruiker kan op deze site een bestelling plaatsen en kan betalen met kredietkaart, overschrijving of Paypal. Betalingen met creditcard worden gedaan via beveiligde transacties die worden aangeboden door een aanbieder van online betalingsplatforms. Deze site heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen van de gebruiker. De betaling wordt rechtstreeks gedaan aan de bank of betalingsprovider die de betaling van de Klant ontvangt. Bij betaling per bankoverschrijving gaan de in onderstaand artikel omschreven leveringstermijnen pas lopen vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst van de betaling door de
verkoper, waarbij deze op alle mogelijke manieren het bewijs kan leveren. De beschikbaarheid van producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijving van elk artikel.

Artikel 16 - Levering of terbeschikkingstelling

De leveringskosten zullen vóór elke betaling aan de klant worden aangegeven. De site heeft geen geografische beperking van levering, bestellingen kunnen overal ter wereld worden verzonden. Tenzij anders vermeld op de site
tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten, verbindt de uitgever zich ertoe de producten binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren.De koper kan een pakket weigeren aan de
tijdstip van levering als hij een afwijking vaststelt met betrekking tot de levering (beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, kapotte producten, enz.); elke anomalie moet dan verplicht door de koper op de leveringsbon worden vermeld, in de vorm van handgeschreven reserveringen, vergezeld van de handtekening van de koper. Om zijn recht van weigering uit te oefenen, moet de koper de beschadigde of defecte verpakking(en) openen in aanwezigheid van de vervoerder en hem de beschadigde goederen laten terugnemen. Als de koper niet aan deze vereisten voldoet, kan hij zijn weigeringsrecht niet uitoefenen en hoeft het bedrijf Atelier Moondust SRL niet in te gaan op het verzoek van de koper om het weigeringsrecht uit te oefenen. uitgever per post, de uitgever zal na ontvangst van het retourpakket contact opnemen met de koper om hem te vragen wat hij met zijn bestelling moet doen. Als de koper het pakket ten onrechte heeft geweigerd, kan hij vragen om het terug te sturen door eerst de portokosten voor de nieuwe zending te betalen. Zelfs voor bestellingen waarvoor bij de bestelling geen verzendkosten waren, moeten portokosten worden betaald.In geval van een leverings- of omruilfout (indien het herroepingsrecht van toepassing is volgens artikel 53 van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht), kan elk product aan worden omgeruild of terugbetaald, moeten in hun geheel en in perfecte staat aan Isabelle Durieux worden geretourneerd. Elk gebrek dat het gevolg is van onhandigheid of een verkeerde zet van de koper kan niet worden toegeschreven aan het bedrijf Atelier Moondust SRL.In overeenstemming met artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, en als het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de consument een termijn van 14 werkdagen vanaf de leveringsdatum van zijn bestelling om elk artikel dat niet bij hem past te retourneren.

niet en binnen veertien dagen na ontvangst door Atelier Moondust SRL van het terugbetalingsverzoek een omruiling of terugbetaling zonder boete aanvragen, met uitzondering van de retourkosten. Het product moet:

in perfecte staat worden geretourneerd. Indien nodig moet het vergezeld gaan van alle accessoires. Indien de voorgaande verplichtingen niet worden nagekomen, verliest de koper zijn herroepingsrecht en wordt het product naar hem teruggestuurd
kosten. Het wordt aanbevolen aan de koper om de retourzending te doen via een oplossing die een opvolging van het pakket mogelijk maakt. Anders, als het geretourneerde pakket het bedrijf Atelier Moondust SRL niet bereikt, is het niet mogelijk om een ​​onderzoek bij de postdiensten te starten om hen te vragen het laatste te lokaliseren.De retourkosten in geval van herroeping blijven voor eigen rekening Na ontvangst en aanvaarding van de klacht zal het bedrijf Atelier Moondust SRL per e-mail, fax of telefoon de koper de voorwaarden voor omruiling of terugbetaling van de producten meedelen. Om het verzoek correct te kunnen verwerken, wordt de klant gevraagd om bij elke klacht een kopie van de factuur te voegen. De terugbetaling zal gebeuren per cheque of overschrijving Elke vertraging in de levering van meer dan zeven werkdagen kan leiden tot de ontbinding van de verkoop op initiatief van de consument, op

schriftelijk verzoek van hem per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De consument krijgt dan binnen een termijn van maximaal veertien dagen het bedrag dat hij bij het bestellen heeft gemaakt terug. Deze clausule is niet bedoeld om van toepassing te zijn als de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht. In dat geval verbindt de klant zich ertoe geen juridische stappen te ondernemen tegen de site en zijn uitgever en ziet hij af van het recht om gebruik te maken van de in dit artikel voorziene oplossing van de verkoop.

Artikel 17 - Garantie van op deze site gekochte producten

Alle artikelen die op deze site worden aangekocht, genieten de volgende wettelijke garanties, voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; Garantie voor alle klanten
De verkoper is verplicht een goed te leveren in overeenstemming met het contract en te reageren op elk gebrek aan overeenstemming dat tijdens de levering van het goed bestaat. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend indien er op de dag van afname een gebrek zou bestaan
bezit van het product, en de verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar vanaf dit zichtbaar wordt.
Wanneer het gebrek binnen 6 maanden na deze datum is opgetreden, wordt het vermoed aanwezig te zijn geweest bij de levering van de goederen. Anderzijds is het na deze periode van 6 maanden aan de klant om te bewijzen dat het gebrek inderdaad bestond op de
moment van in bezit nemen van het goed.
Garantie tegen verborgen gebreken
De klant kan de uitoefening van de garantie tegen verborgen gebreken vragen als de gepresenteerde gebreken niet zijn opgetreden tijdens de aankoop, voorafgaand aan de aankoop waren (en dus niet het gevolg zijn van bijvoorbeeld normale slijtage van het product), en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet ofwel het product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, ofwel dat gebruik zodanig aantasten dat de koper het product niet zou hebben gekocht of tegen een dergelijke prijs zou hebben gekocht als hij op de hoogte was geweest van de defect).
Klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling voor een niet-conform product moeten per post of per e-mail worden ingediend op de adressen die worden vermeld in de juridische kennisgevingen van de site. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper.
In geval van non-conformiteit van een geleverd product, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper die het zal omruilen. Als het product niet kan worden geruild (verouderd product, niet op voorraad, enz.), zal de koper het bedrag van zijn bestelling per cheque of overschrijving terugbetaald krijgen.

Artikel 18 - Archivering

Atelier Moondust SRL zal inkooporders en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt.De geautomatiseerde registers zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 19 - Randvoorwaarden

Als een bepaling van de Algemene voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling als scheidbaar van de voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de bepalingen.
overig. Deze huidige voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn niet
toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf.Een gedrukte versie van de voorwaarden en van alle mededelingen in elektronische vorm kan worden aangevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures in verband met de algemene voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden in de Franse taal moet worden geschreven.

Artikel 20 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mening met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke kennisgevingen of het charter voor persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en moet per post, aangetekend of aangetekend worden bezorgd door een nationaal erkende koeriersdienst. pakketten, of per e-mail naar de adressen vermeld in de juridische kennisgevingen van de site, met vermelding van uw achternamen, voornamen,
contactgegevens en het onderwerp van de kennisgeving.

Artikel 21 - Klachten

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de service die op deze site wordt aangeboden, of een andere gerelateerde service, de pagina's van de site op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, juridische kennisgevingen of datacharter
moet worden ingediend binnen 365 dagen vanaf de dag waarop de kwestie die aanleiding geeft tot de klacht is ontstaan, ongeacht enige andersluidende wet of rechtsregel. In het geval dat een dergelijke claim niet is
ingediend binnen 365 dagen, zal een dergelijke claim voor altijd niet van toepassing zijn in de rechtbank.

Artikel 22 - Onjuistheden

Het kan zijn dat er op de hele website en de aangeboden diensten, en in beperkte mate, onjuistheden of fouten staan, of informatie die in strijd is met de voorwaarden
algemene voorwaarden, de juridische kennisgevingen of het charter voor persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat door derden ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht aan de site of aan gerelateerde diensten (sociale netwerken, etc.).
In een dergelijke situatie heeft de gebruiker de mogelijkheid om per post of per e-mail contact op te nemen met de uitgever van de site op de adressen die zijn vermeld in de juridische kennisgevingen van de site, met indien mogelijk een beschrijving van de fout en de locatie.
(URL), evenals voldoende contactgegevens.

Artikel 23 - Herroepingsformulier

Overeenkomstig artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de Klant hieronder een standaardformulier voor herroeping van een op de site geplaatste bestelling vinden, dat per aangetekende post met ontvangstbewijs naar Atelier Moondust SRL moet worden gestuurd. Het is wel te verstaan ​​dat de klant de kosten draagt ​​van het terugzenden van de goederen in geval van herroeping, evenals de kosten van het terugzenden van de goederen indien deze laatste door hun aard normaal niet per post kunnen worden teruggezonden, en dat deze herroeping kan alleen plaatsvinden onder de in deze voorwaarden genoemde herroepingsvoorwaarden

algemene verkoop.
---
Ter attentie van

Atelier Moondust SRL 125 Boulevard Brand Whitlock 1200, Brussel (isabelle@ateliermoondust.com)
Achternaam, Voornaam en Adres van de Klant:
Postdatum:
Onderwerp: Intrekking
Beste,
Ik wens gebruik te maken van mijn herroepingsrecht voorzien in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht,
betreffende het contract met betrekking tot de bestelling geplaatst bij uw bedrijf op de website
https://ateliermoondust.com en met betrekking tot het volgende onroerend goed:
Datum van de bestelling:
Totaalbedrag inclusief btw:
Reken op uw volledige medewerking,
Aanvaard alstublieft mevrouw, mijnheer, mijn oprechte groeten.
Handtekening :
---
Artikel 24 - Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De site biedt de verkoop aan van de volgende Producten, waarvoor het herroepingsrecht niet van toepassing is, krachtens artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht: dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd door hetzelfde als digitale inhoud. De klant erkent deze lijst te hebben gelezen, die tijdens het verkoopproces kan worden ingeroepen en vereist dat de afstandsverklaring geldig is een uitdrukkelijke afstand door de klant van zijn herroepingsrecht (voor diensten die onmiddellijk na aankoop beginnen en volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn, en voor digitale inhoud die niet op een materiële drager is verstrekt en waarvan de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk na de aankoop begint), en doet daarmee afstand van zijn recht
van terugtrekking.

Artikel 25 - Algemene voorwaarden van de Workshops

    • Het aantal beschikbare plaatsen voor onze workshops is beperkt om een ​​geïndividualiseerde opvolging te garanderen.
    • We behouden ons het recht voor om (met volledige terugbetaling) een workshop te annuleren als het aantal inschrijvingen minder is dan 2 personen.
    • 100% van het inschrijvingsgeld is restitueerbaar of overdraagbaar naar een andere workshop bij annulering minimaal 5 dagen (120 uur) voor aanvang van de workshop (of serie workshops).
    • Bij annulering minder dan 5 dagen (120 uur) voor aanvang van de workshop of serie is geen restitutie of overboeking mogelijk. Hetzelfde geldt in het geval van een no-show op de dag van de workshop of de start van de serie workshops.


Alle rechten voorbehouden - 25 oktober 2021